Sportcentrum – DDM Prostějov, Oficiální webO nás

Sportcentrum – DDM je zařazen v rejstříku škol jako středisko volného času a základními závaznými a rozhodujícími legislativními materiály jsou zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Především zákon, ale i vyhláška staví činnost DDM do nové polohy. Tato cílená pedagogická činnost je zrovnoprávněna s ostatními výchovnými činnostmi škol a školských zařízení, a tato činnost je zahrnuta pod jednotnou kategorii – zájmové vzdělávání. Toto opatření je sice formou uznání významu těchto činností, ale zároveň klade podstatně vyšší nároky na kvalitu práce, organizaci, evidenci, výkaznictví a dokladování jednotlivých aktivit.
Významným materiálem pro činnost zařízení je zřizovací listina, která dále specifikuje požadavky a představy zřizovatele o náplni tohoto typu městské organizace.

Sportcentrum – DDM, Olympijská 4
Provádí svou činnost částečně v objektu sportovní haly a jejího příslušenství. Významná část činnosti je realizována v zařízeních jiných organizací ve městě (nutnost – vzhledem k rozšířené potřebě komerční činnosti). Samozřejmě, že víkendové akce, pobytové zájezdy a tábory jsou organizovány mimo sídlo působnosti zařízení.
Úpravou původního názvu od 1. ledna 2004, kdy se z původního označení Dům dětí a mládeže Sportcentrum, přehodil slovosled na Sportcentrum – dům dětí a mládeže, dal zřizovatel jasně najevo, kterými hlavními směry se má tato organizace dále ubírat.
Sportcentrum jako největší sportovní hala ve městě poskytuje své prostory komerčně především sportovním aktivitám pořádaným jednotlivými zájemci z řad organizací, spolků, klubů, sdružení apod.
Dům dětí a mládeže realizuje úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže (středisko volného času).
Tyto dva hlavní směry se vzájemně doplňují a prolínají s cílem maximálního využití tohoto městského zařízení a poskytnutím co nejširší nabídky zájmových a volnočasových aktivit se zaměřením na sport.

Sportcentrum – DDM, pracoviště Vápenice 9
Středisko volného času Spektrum, které bylo původně zřízeno krajským úřadem, bylo k 31.12.2005 zrušeno. Tato tendence krajů postupně převádět zřizovatelství na obce je možná pouze se souhlasem jednotlivých správních celků – obcí.
Obce, které s převodem souhlasí, hledají cesty, jak toto zařízení včlenit mezi organizace již existující nebo jakou formou a kam je přičlenit.
Naše město šlo cestou přičlenění tohoto zařízení ke stávajícímu Sportcentrum – DDM na Olympijské ulici v Prostějově.
Činnost zařízení na Vápenici je zaměřena především na činnosti v oblasti technických a kulturních dovedností. Podstatně menší část činnosti je zaměřena na sportovní činnost. Ve snaze využít jednotlivé prostory zařízení se jedná především o zájmové útvary florbal, volejbal a úpolové sporty.
Činnost obou součástí Sportcentra – DDM mají bezesporu společný cíl, ale většina činností je prováděna v rozdílných oblastech, různorodých podmínkách a v rozdílném režimu.

Dětské dopravní centrum Sportcentra – DDM
Dopravní hřiště bylo k naší organizaci přičleněno v roce 2008. Původní nájemce Automotoklub Prostějov sice splňoval požadavky základní dopravní výchovy, ale k rozšířené nabídce těchto aktivit již nedokázal najít dostatečné lidské kapacity. Po přičlenění ke Sportcentru – DDM došlo k rozšíření nabídky na dopravní výchovu školních družin a také otevření dopravního hřiště pro širokou veřejnost jak v odpoledních hodinách, tak i o víkendech. K tomuto došlo díky úspěšné spolupráci s Magistrátem města Prostějova. V rámci otevřenosti k této spolupráci došlo i za přispění nadačního daru firmy KIMEX k vybudování lanové dráhy, což umožnilo využití prostor dopravního hřiště v maximální míře. V současné době zvažujeme i další využití areálu ve směru k pronájmům a poskytování tělovýchovných aktivit v zimních měsících.

Další zařízení Sportcentra – DDM
Pro potřeby realizace své činnosti má Sportcentrum – DDM ve své správě další zařízení, která mají možnost jeho klienti využívat. V roce 2007 byla v suterénu haly vybudována kondiční místnost. Realizují se zde kondiční aktivity, posilování na strojích, s činkami, ale i vlastní vahou (závěsné posilovací systémy). V roce 2015 bude dokončena další kondiční místnost, která bude uzpůsobena i pro potřeby menších tanečních kroužků.
Relaxační centrum Sportcentra – DDM bylo vybudováno v roce 2010 a poskytuje širokou nabídku relaxačních služeb pro sportovní veřejnost Prostějova (v souladu s provozním řádem). V pravidelném provozu jsou vířivka, parní lázeň, finská sauna a infrasauna. Dotační program neumožňuje využívání tohoto areálu ze strany veřejnosti, na trhu těchto služeb by se totiž jednalo o rozdílné vstupy do odvětví, a tak tržní nájem takových služeb je v režii soukromých subjektů v jiných zařízeních.
V prvním patře budovy je k dispozici jak zájmovým útvarům, tak i veřejnosti sál pro 100 osob, který je vhodný ke konání drobných společenských akcí. Největší využití má v současné době tanečními kroužky.Nahoru

DESIGN

Ing. Luděk Svoboda 2010

SPRÁVCE

Bc. Jan Zatloukal

počítadlo.abz.cz
Facebook

Použit redakční systém WordPress

Optimalizováno pro rozlišení 1024x768