Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov

Olympijská 4, Prostějov 796 01

+420 730 805 143 (Olympijská) | +420 730 805 144 (Vápenice)

podatelna@sportcentrumddm.cz

O nás

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace

Patříme mezi střediska volného času, jež jsou rovněž školskými zařízeními, našim posláním je motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pedagogů. Naše činnost se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. Vykonáváme činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Organizujeme pravidelné zájmové útvary pro stálou skupinu účastníků (tzv. kroužky), podílíme se na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků, a dále organizujeme otevřené dlouhodobé i jednorázové aktivity, kurzy a jiné vzdělávací akce, tábory, spontánní aktivity, otevřené kluby, výukové programy pro školy navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů a řadu dalších činností.

Sportcentrum – DDM Prostějov nyní čítá 4 pracoviště:

1) Olympijská 4
Sídlo vedení organizace včetně ekonomického úseku a části pedagogů. Probíhají zde převážně sportovní a taneční kroužky. Často se zde pořádají velké akce jako je regionální přehlídka pohybových skladeb – Pohyb je život!, Burza volného času a samozřejmě tábory. V roce 2019 dostala nový kabát, ze světlé meruňkové se převlékla do bílo-šedé. V říjnu roku 2019 byla na její jižní střeše instalovaná fotovoltaická elektrárna. Na svých 108 panelech má instalovaný výkon 29,16 kWp. Za první rok provozu ušetřila na elektrické energii přes 140.000 Kč.2) Vápenice 9
Pracoviště situované ve vnitrobloku pár metrů od parku s kinem a prostějovské radnice. Konají se tu akce jako Karneval, Keramika pro dospělé aj. Probíhá tu většina kroužků a také tábory. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která zvelebila její prostory. Za ní už stojí nově postavená tělocvična florbalových rozměrů. A jak se tato tělocvična budovala?

3) Dětské dopravní centrum, Bratří Čapků 4
Dětské dopravní centrum je od 6. 4. 2010 otevřeno a zpřístupněno i pro širokou veřejnost. Hřiště nabízí pro malé i větší ratolesti nejlepší trénink před vstupem do silničního provozu. Dětské dopravní centrum (DDC) do roku 2009 spadalo pod Autoklub Prostějov a jeho činnost se zaměřovala zejména na dopravní výuku žáků 4. tříd dle tematického plánu. Od 1. 1. roku 2009 přešlo DDC pod Sportcentrum – DDM. Sportcentrum – DDM je zařazeno v rejstříku škol jako středisko volného času. Jeho náplní je realizovat úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže. Od 6. 4. 2010 je zaveden pravidelný provoz pro veřejnost. Děti tak, nenásilnou formou zkušenostního učení, získávají praktické dovednosti malého chodce i cyklisty a bez nebezpečí dopravních nehod se seznamují se základními pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Od roku 2009 probíhá v areálu DDC dopravní výchova pro ZŠ, MŠ a školní družiny, dále příměstské tábory, kroužky. Podařilo se zde renovovat vnější prostory – vybudování pískoviště se zastíněním, postavení dřevěného domečku, otevření občerstvení s posezením a v neposlední řadě výstavba „lanové dráhy“.4) Zimní stadion a hokejové šatny
Od 01.06.2021 dostala naše organizace pod správu a provozování areál zimního stadionu a nově postavených hokejových šaten. Stalo se tak na základě dotačních podmínek pro budování sportovišť, kterým jsou v tomto případě právě nově postavené velkorysé šatny pro mladé sportovce. Úkolem organizace je nastavit principy fungování těchto objektů v režimu příspěvkové organizace a podílet se na rozvoji obou objektů, a to i včetně principů nových smart technologií, které přinesou udržitelný rozvoj v rámci životního prostředí a energetiky.